Nasz serwis używa plików cookies do prawidłowego działania strony. Korzystanie z serwisu bez zmiany ustawień dla plików cookies oznacza, że będą one zapisywane w pamięci urządzenia.
Ustawienia te można zmieniać w przeglądarce internetowej.
Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na używanie cookie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglą…darki. zamknij
TELEFON: (42) 637 77 96 - 98 E-MAIL: BROKER@MERYDIAN.PLpanel


Oferta dla Funkcjonariuszy Publicznych z innych urzędów

  

Umowa generalna na rok 2018/2019

zostanie przedłużona na dotychczasowych warunkach

 

obecnie za załatwiane formalności

 

Deklarację będzie można złożyć w drugiej połowie maja.

Do osób, które mają zawarte ubezpieczenie i wyraziły zgodę na przesłanie warunków kontynuacji umowy zostanie przesłana informacja na podany adres email.

Od 17 maja 2011 r. obowiązuje Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa (Dz.U. 34 poz.173 z 2011r.). W przypadku wypłaty przez organ administracji publicznej odszkodowania za niezgodną z prawem decyzję (także jej brak czy opóźnienie) funkcjonariusz publiczny będzie pociągnięty do odpowiedzialności materialnej (do 12-krotności miesięcznego wynagrodzenia), jeśli zostanie wykazane, iż jego działania nosiły znamiona rażącego naruszenia prawa

 

Kontynuacja ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych

MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy S.A., działając z upoważnienia Zarządu Federacji Związków Zawodowych Pracowników Skarbowych, dokonał przeglądu dostępnych na rynku ofert ubezpieczenia odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych za rażące naruszenie prawa.

Najkorzystniejsze warunki, uwzględniając relację wysokości składki do oferowanego zakresu ochrony ubezpieczeniowej,  oferuje dotychczasowy Ubezpieczyciel, tj. InterRisk Towarzystwo Ubezpieczeń VIG S.A.

W roku 2017/2018 umowa generalna jest kontynuowana na niezmienionych warunkach.

 

W związku z wprowadzonym ustawowym obowiązkiem przekazania Ubezpieczonemu przed przystąpieniem do ubezpieczenia grupowego warunków umowy ubezpieczenia na trwałym nośniku, osoba zainteresowana ubezpieczeniem winna podać adres e-mail i wyrazić zgodę na przesłanie w formie elektronicznej warunków umowy ubezpieczenia.

Do osób mających zawarte ubezpieczenie, które wyraziły zgodę na przesłanie informacji o możliwości wznowienia ubezpieczenia warunki umowy ubezpieczenia zostaną przesłane na podany adres e-mail..

PODMIOT OBSŁUGUJĄCY UMOWĘ GENERALNĄ

Miejska Agencja Ubezpieczeniowa Secesja Sp. z o.o., 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233;

funkcjonariusze@secesja-ubezpieczenia.pl;  tel: 42 637-33-11; tel/fax: 42 637-78-00

 

W celu kontynuacji ubezpieczenia należy:

1)  zapoznać się z przesłanymi w formie elektronicznej warunkami umowy ubezpieczenia,

2)  przesłać czytelnie wypełnioną DEKLARACJĘ:

- w formie zeskanowanej na adres mailowy  funkcjonariusze@secesja-ubezpieczenia.pl lub

- faxem na nr 42/637 78 00 lub

- na adres: Miejska Agencja Ubezpieczeniowa SECESJA Sp. z o.o., 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233,

3)    wpłacić SKŁADKĘ w wysokości odpowiadającej wybranemu wariantowi sumy gwarancyjnej na konto:  08 1020 3352 0000 1802 0201 8604, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko

 

Osoby kontynuujące ubezpieczenie w celu zachowania ciągłości ochrony powinny załatwić powyżej wymienione formalności przed końcem aktualnych jeszcze polis.

 

W celu przystąpienia po raz pierwszy do ubezpieczenia należy:

1)  zgłosić na adres: funkcjonariusze@secesja-ubezpieczenia.pl chęć przystąpienia do Programu i zgodę na przesłanie warunków umowy ubezpieczenia w formie elektronicznej,

2) zapoznać się z przesłanymi w formie elektronicznej warunkami umowy ubezpieczenia,

3)  przesłać czytelnie wypełnioną DEKLARACJĘ (lub Deklarację ochrona wsteczna):

- w formie zeskanowanej na adres mailowy  funkcjonariusze@secesja-ubezpieczenia.pl lub

- faxem na nr 42/637 78 00 lub

- na adres: Miejska Agencja Ubezpieczeniowa SECESJA Sp. z o.o., 90-456 Łódź, ul. Piotrkowska 233,

4)  wpłacić SKŁADKĘ w wysokości odpowiadającej wybranemu wariantowi sumy gwarancyjnej na konto:  08 1020 3352 0000 1802 0201 8604, w tytule przelewu należy podać imię i nazwisko

 

 

PODSTAWOWE ZAŁOŻENIA PROGRAMU FZZPS

-   ochrona ubezpieczeniowa obejmuje uchybienie funkcjonariusza publicznego z rażącym naruszeniem prawa, do którego doszło w okresie polisy,

-   do programu mogą przystępować funkcjonariusze publiczni ze wszystkich rodzajów urzędów,

-   każdy Funkcjonariusz może sam ustalić wysokość własnej ochrony wybierając 1 z 4 wariantów sumy gwarancyjnej, która nie jest limitowana 12-krotnością miesięcznego wynagrodzenia (odpowiedzialność majątkowa Funkcjonariusza może być wyższa niż 12-krotność jego miesięcznego uposażenia, w sytuacji gdyby doszło do kilku uchybień w ciągu roku),

-   Ubezpieczyciel pokryje roszczenia, które przekroczą 1.000 zł,

-   oprócz wypłaty odszkodowania Ubezpieczyciel pokryje także koszty eksperta, który ustali zasadność wysuwanych przeciwko Ubezpieczonemu roszczeń oraz udzieli pomocy prawnej w związku z roszczeniami. Limit na tego typu wydatki wynosi 10.000 zł ponad sumę gwarancyjną,

-   aby przystąpić do programu należy przesłać Deklarację i opłacić składkę na konto Agenta

-   ochrona w okresie podstawowym jest udzielana od 1-szego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym Funkcjonariusz dopełnił wszystkich formalności,

-    możliwe jest dokupienie ochrony w okresie wstecznym (zamiast Deklaracji wypełnia się Deklarację ochrona wsteczna)

 

wariant suma gwarancyjna na funkcjonariusza na jedno i wszystkie zdarzenia w ciągu okresu ubezpieczenia składka za osobę za podstawowy - roczny okres ubezpieczenia 
(nie obejmuje ochrony wstecznej)
1 25.000 zł 50 zł
2 50.000 zł 79 zł
3 100.000 zł 115 zł
4 200.000 zł 220 zł

 Zalety ubezpieczenia

   ochrona obejmuje moment uchybienia w okresie polisy – istnieje nawet po zaprzestaniu kontynuacji ubezpieczenia

- zmiana Towarzystwa w kolejnym okresie nie powoduje utraty ochrony, dla uchybień, które już się zdarzyły

- polisa nie musi być kontynuowana po zakończeniu pracy w charakterze funkcjonariusza

   brak ograniczeń czasowych od uchybienia na zgłoszenie szkody Ubezpieczycielowi – przedawnienie zgodne z zasadami wynikającymi z Kodeksu Cywilnego (czas na zgłoszenie szkody liczony jest od momentu wezwania funkcjonariusza do spełnienia świadczenia przez podmiot odpowiedzialny lub wytoczenia powództwa)

   możliwość samodzielnego ustalenia sumy gwarancyjnej, która nie jest limitowana 12-krotnością miesięcznego wynagrodzenia

   pokrycie kosztów ekspertów i kosztów ochrony prawnej powyżej sumy gwarancyjnej

    w porównaniu z innymi ofertami (o podobnym zakresie udzielanej ochrony) bardzo konkurencyjna składka

 

 

UWAGA !!! możliwość zawarcia POLISY Z OCHRONĄ WSTECZNĄ

nawet od 17 maja 2011 roku, tj. od początku obowiązywania Ustawy 

Do ubezpieczenia zawieranego na zasadach ogólnych (roczne ubezpieczenie rozpoczynające się od 1-szego dnia miesiąca następnego po miesiącu, w którym zadeklarowano przystąpienie do umowy) dokupić można ochronę w dowolnym okresie wstecznym (stanowiącym z wyżej określonym okresem rocznym nieprzerwany okres).

Suma gwarancyjna odnosi się do całego okresu ubezpieczenia (wieloletniego). Ze względu na wydłużenie okresu ubezpieczenia radzimy przeanalizowanie celowości i możliwości wyboru wyższej sumy gwarancyjnej (w przypadku wyczerpania sumy gwarancyjnej na zdarzenie z 1-szego roku, w kolejnym roku ochrony nie będzie).

Do programu mogą przystąpić osoby nieposiadające wiedzy o swoim działaniu lub zaniechaniu, mającym miejsce po 16 maja 2011, które w przyszłości mogłoby skutkować szkodą.

 

Aby zawrzeć ubezpieczenie z ochroną wsteczną należy postępować jak w przypadku osób przystępujących po raz pierwszy do ubezpieczenia wypełniając Deklarację ochrona wsteczna dd.mm.rrrr - dd.mm.rrrr

Ze względu na dużą ilość możliwości długości okresu wstecznego w plikach do pobrania znajdują się tylko Deklaracje z ochroną wsteczną w kilku terminach. W przypadku zainteresowania innym terminem ochrony wstecznej (np. od rozpoczęcia pracy) zgłaszając chęć przystąpienia do Programu i przesyłając zgodę na przesłanie warunków umowy prosimy podać także datę początku ochrony wstecznej.

 

Pliki do pobrania

Umowa generalna z 10.05.2013
Aneks z 7.05.2014
Tekst jednolity Umowy zmienionej Aneksem z 7.05.2014
Aneks z 22.04.2015
Ustawa o odpowiedzialności majątkowej funkcjonariuszy publicznych
Jak ocenić inne oferty
Aneks z 25.04.2016
Deklaracja okres roczny
Aktualny tekst ujednolicony umowy generalnej uwzględniający zmiany wprowadzone aneksami
Aneks z 20.04.2017r.

ARCHIWUM DOKUMENTÓW DO POBRANIA

Aktualności


Dodano dnia 2017-09-27

Poszukujemy osób do naszego zespołu, złóż aplikację. ZapraszamyZłóż aplikację, poszukujemy osób na stanowisko : Brokera do Biura Ubezpieczeń Podmiotów Leczniczych w ...

Dodano dnia 2017-02-03

Gepardy Biznesu 2016Tradycyjnie już MERYDIAN BDU SA został jednym z laureatów corocznego Konkursu Gepardy Biznesu ...

Kontakt
MERYDIAN Brokerski Dom Ubezpieczeniowy SA

ul. Piotrkowska 233 90-456 Łódź
tel.: (42) 637 77 96 - 98
fax.: (42) 637 77 99
broker@merydian.pl
Zapytaj nas...
e-mail